“ซอนต้าไทย” MOU “โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ” ครั้งประวัติศาสตร์รอบ 50 ปี ส่งเสริมเกษตรกรสตรีในไทย ช่วงโควิด!!

ซอนต้า ประเทศไทย ลงนาม ความร่วมมือ กับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ครั้งประวัติศาสตร์ ในรอบ 50 ปี ส่งเสริมเกษตรกรสตรี ในประเทศไทย ช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19!

ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการ ซอนต้า ประเทศไทย (ภูมิภาค 17 เขต 6 ) นำคณะผู้บริหาร ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ชวาลี โอสถานุเคราะห์ วีณา ศรีสรรพางค์ ต้อนรับ โลวิต้า รามกุตตี รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย พร้อมลงนาม ความร่วมมือ กับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ครั้งประวัติศาสตร์ ในรอบ 50 ปี เพื่อส่งเสริมเกษตรกรสตรี ในประเทศไทย ช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19! โดยทุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น นำร่องในจังหวัดราชบุรีเป็นที่แรก ณ สํานักงานตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี

ซอนต้าสากล เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านสาธารณกุศล แต่ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ (Non Government Organization หรือ NGO) มุ่งเน้นยกระดับสถานภาพของสตรี โดยมีบทบาท เพื่อปรับปรุงสถานภาพของสตรีในด้านการศึกษา กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และอาชีพ และสนับสนุนในภาคธุรกิจและอาชีพต่าง ๆ มีมาตรฐานทางจริยธรรม โดยร่วมมือกับสตรีนักบริหารเพื่อให้บรรลุอุดมการณ์ในการให้บริการแก่สังคม

ล่าสุด ซอนต้า ประเทศไทย ได้เล็งเห็นผลของปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประเทศไทยที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการบริโภค จึงต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่กลุ่มเกษตรกรสตรี ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารนั้น ก่อเกิดเป็นโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร ในช่วงการระบาดไวรัสโควิด -19 ระหว่าง ปี 2020 – 2021 ที่จังหวัดราชบุรี โดยได้ความร่วมมือกันระหว่าง ซอนต้า ประเทศไทย และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสโมสรซอนต้าราชบุรี ด้วยการสนับสนุนด้านทุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้นสร้างทั้งความรู้ความเข้าใจและการอบรม


ราชบุรี แหล่งอาหารปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสําคัญของโครงการและการเป็นเกษตรกรสตรีที่สําคัญในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ที่ ปลอดภัยและยั่งยืนให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านกลุ่มเกษตรกรสตรี 3 กลุ่ม (110 คน) 1) จาก ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง 43 คน, ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง 32 คน และ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง 35 คน เพื่อระดมความคิดในการถนอมและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ให้เก็บรักษาได้นานหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด โดยเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดมความคิด เพื่อฝากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และหาแนวทางในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ซอนเชี่ยน ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อํานวยการ ซอนต้า ประเทศไทย ภูมิภาค 17 เขต 6 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “เป็นบทบาทของซอนต้าสากล ที่มีอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะช่วยเหลือยกระดับสถานภาพความเป็นอยู่ของสตรีให้ยั่งยืน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่กำลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการนำไปใช้ที่ดี โดยจะมีการอบรมแนวความคิดให้เกษตรกรสตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นําเกษตรกรสตรีออนไลน์ การอบรมวินัยทางการเงินเพื่อการออมในอนาคต และการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ที่จําเป็นในการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID -19 และมอบเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ผัก สมุนไพร พืชสวนครัว ให้กับ 100 เกษตรกรสตรี ที่เข้าร่วมโครงการ”

มร. ฟูมิฮิโกะ โกโตะ ที่ปรึกษาและรองผู้อํานวยการประเทศญี่ปุ่น ประจําคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเซียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) ณ สถานทูตญี่ปุ่น ประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนด้านทุนว่า “เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ตามนโยบายความตั้งใจในการ ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร ผ่านการอบอรมความรู้ความเข้าใจ เพื่อฝ่าฟันให้รอดพ้นในช่วงสถานการณ์ของการระบาดของไวรัส COVID -19 และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่ยั่งยืน”

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร ในช่วงการระบาดไวรัสโควิด -19 ระหว่าง ปี 2020 – 2021 ที่จังหวัดราชบุรี จะดำเนินกิจกรรมและแผนงานโดยสังเขป คือ สํารวจเกษตรกรสตรีในชุมชนเป้าหมาย , รับ / กรอก และวิเคราะห์แบบสอบถามเกษตรกรสตรีเข้าร่วมโครงการ , มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคสําหรับใช้ในช่วงการระบาดโควิด-19 , ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ พืชผักสมุนไพรสวนครัว และต้นกล้าผลไม้ที่ต้องการ , เปิดโครงการและบรรยายอบรมอาหารปลอดภัยและยั่งยืน , อบรมการใช้เครื่องอบลมร้อน เครื่องกวนแป้ง/ผลไม้ และเครื่องบรรจุสูญญากาศ ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ , ส่งมอบเครื่องอบลมร้อน เครื่องกวนผลไม้และเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ , มอบอุปกรณ์การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ มอบโรงเรือนเพาะเห็ดและมอบเชื้อเห็ด 1 โรง), การอบรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การถนอมอาหารและแนวความคิด / ผลิตภัณฑ์ใหม่ , การอบรมศักยภาพความเป็นผู้นําเกษตรกรสตรีออนไลน์ , การอบรมวินัยทางการเงินเพื่อการออมในอนาคตและการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน

มอบอุปกรณ์การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ (Supplying toolkits for natural fertilizerproduction), Supplying mushroom plants and toolkits (มอบโรงเรือนเพาะเห็ดและมอบเชื้อเห็ด 1 โรง), การอบรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การถนอมอาหารและแนวความคิด / ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Training on preserving agricultural products (New Products), การอบรมศักยภาพความเป็นผู้นําเกษตรกรสตรีออนไลน์ (Training on women in agriculture empowerment and leadership online), การอบรมวินัยทางการเงินเพื่อการออมในอนาคตและการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน (for future saving and solving family debts)

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร ในช่วงการระบาดไวรัสโควิด -19 ระหว่าง ปี 2020 – 2021 ที่จังหวัดราชบุรี จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะได้ดูแลและยกระดับความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและความยั่งยืนของกลุ่มสตรี

ข้อมูลกิจกรรม การดำเนินงาน ซอนต้าสากล และ ซอนต้า ประเทศไทย สามารถ คลิกเข้าไปได้ที่ Facebook : Zonta International District 17 Area 6

Don`t copy text!