แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองความสำเร็จอีกขั้นบนเส้นทางสู่การปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองความสำเร็จอีกขั้นบนเส้นทางสู่การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (Nasdaq: MAR) ได้รับการ
รับรองถึงการเข้าใกล้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ หรือ Science Based
Targets (SBTi) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้
พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจ สามารถกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซ
เรือนกระจก (greenhouse gas หรือ GHG) ให้สอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดย
แมริออทเป็นบริษัทด้านการต้อนรับและบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการรับรอง
ทั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งแบบ Scope 1 และ Scope 2 ลง
46.2% ภายในปี 2573 เทียบกับปี 2562 นอกจากนี้ แมริออทยังมุ่งมั่นที่จะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Scope 3 จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและ
พลังงาน ขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน การเดินทางไปทำงานของพนักงาน และแฟรนไช
ส์ ลง 27.5% ภายในปี 2573 เทียบกับปี 2562 และภายในปี 2571 คู่ค้าธุรกิจ 22%
ของบริษัทฯ จะต้องมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ ครอบ
คลุมสินค้าและบริการที่ซื้อ สินค้าทุนหรือปัจจัยการผลิต การขนส่งและการกระจาย
สินค้า

แมริออทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2593 โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Scope
1 และ Scope 2 ลง 90% ภายในปี 2593 เทียบกับปี 2562 และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแบบ Scope 3 ลง 90% ภายในปี 2593 เทียบกับปี 2562 เป้าหมายดังกล่าว
ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการกำจัดคาร์บอนโดย
การใช้วัตถุดิบชีวภาพเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตพลังงาน

“ตลอดเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา แมริออทมุ่งมั่นในหลักการสำคัญของเราในการรับ
ใช้โลกใบนี้ไปพร้อมกับการที่เราพยายามเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี
ๆ ไม่ว่าเราจะดำเนินธุรกิจอยู่ที่ไหน” แอนโทนี่ คาปูอาโน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการบริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล  กล่าว “ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังปรากฏและเป็นที่รับรู้ได้ทั่วโลก ขณะที่เรายังคง
เชื่อมโยงผู้คนผ่านพลังแห่งการเดินทาง เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันการยกระดับด้าน
การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญและมีแรงขับเคลื่อนที่จะบรรลุเป้าหมายอัน
ยิ่งใหญ่นี้ให้ได้ การอนุมัติเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของเราเป็นผลมาจากการทำ
งานหนักและความทุ่มเทของทีมงานแมริออททั่วโลกที่มุ่งมั่นสานต่อการดำเนินงาน
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเราและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับ
อุตสาหกรรมการต้อนรับและบริการ”

“แมริออทอยู่ระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการ
ปฏิบัติงานและห่วงโซ่อุปทานของเรา เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อธุรกิจและเป็น
ประโยชน์ต่อโลก” เอริก้า โรส อเล็กซานเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ทั่วโลก แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “Decarbonization หรือ การลดคาร์บอน
ออกจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั่วโลกเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เราร่วมมือกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ เพื่อยกระดับความพยายามในการช่วย
แก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรับผิดชอบด้วยการฝังความยั่งยืน
ให้อยู่ในทุกกระบวนการดำเนินงานของเรา”

เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ แมริออทมุ่งเน้นความ
พยายามใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
และการจัดซื้อสินค้าที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ครอบคลุมโรงแรมใน
เครือทั้ง 8,800 แห่งใน 139 ประเทศ และอาณาเขตทั่วโลก

นอกจากนี้ แมริออทยังได้จัดโครงการและกิจกรรมสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้
•       เปิดตัว Climate Action Program (CAP) ซึ่งเป็นแนวทางของบริษัทฯ ในการ
สร้างอนาคตที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
สภาพภูมิอากาศ การแก้ไขความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั่วทั้งองค์กร
•       กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้พลังงานแบบเฉพาะเจาะจง
สำหรับโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองและโรงแรมแฟรนไชส์ทั่วโลก
•       พัฒนาแพลตฟอร์ม Marriott Environment Sustainability Hub (MESH) ซึ่ง
เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่โรงแรมสามารถบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า น้ำ และการจัดการ
ขยะรายเดือน ช่วยให้โรงแรมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ
เพื่อให้ลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกได้ง่ายขึ้น
•       เปิดตัว Energy Optimization Program โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานที่ช่วยให้โรงแรมแต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่ม
ขึ้น ทั้งยังช่วยให้โรงแรมสามารถดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(energy audit) เพื่อหาแนวทางในการประหยัดพลังงานมากขึ้น
•       ร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในการทำความเข้าใจและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
•       แบ่งปันข้อมูลด้านความยั่งยืนบนเว็บไซต์ Marriott.com ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละโรงแรม

กลยุทธ์ความยั่งยืนของแมริออทมุ่งเน้นไปที่หลากหลายวิธีการ เช่น การออกแบบ
โรงแรมที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อติดตามและลด
การใช้น้ำและพลังงาน รวมถึงการลดขยะและเศษอาหาร การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียน การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการขอใบรับรองความ
ยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อรับรองระดับการจัดการเพื่อความยั่งยืนของแต่ละ
โรงแรม การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน และการจัดซื้อสินค้า
และบริการจากแหล่งที่มาที่รับผิดชอบและอยู่ภายในท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals หรือ SDGs) แมริออทได้สร้างแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนและผล
กระทบทางสังคม Serve 360: Doing Good in Every Direction ซึ่งเป็นแนวทางของ
บริษัทฯ ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนต่อปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจที่สำคัญและเร่งด่วนของโลก ไม่ว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอยู่ที่ไหนใน
โลก  ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Serve 360 ได้ที่
https://Marriott.com/Serve360

Don`t copy text!