งานกาลาดินเนอร์ “ราตรีพันหนึ่งทิวา” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561

มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม จัดงานกาลาดินเนอร์
“ราตรีพันหนึ่งทิวา” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานกาลาดินเนอร์ “ราตรีพันหนึ่งทิวา” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ซึ่งมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมจัดขึ้น เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องให้กับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา โดยมูลนิธิฯ มีเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาส ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังศึกษาในโครงการ 150 คน

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ให้การดูแลครูสอนศาสนาศีลธรรมอิสลาม รวมทั้งช่วยเหลือหญิงหม้ายผู้ยากจน  โดยจัดสรรทุนเพื่อสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัว ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ มูลนิธิแม่บ้านไทย -มุสลิม โดยคุณดารา ขัตติยะอารียา. ประธานมูลนิธิ นำรายได้ให้มอบให้แก่เด็กกำพร้าและด้อย รวมถึงหญิงหม้ายโอกาส ไม่จำกัดเชื้อชาติ@ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี